Årsmøte

Årsmøteprotokoll

 

Årsmøte Liverbirds Bergen

Sted: Scruffy Murphy 16.04.23, kl. 15.30

 

1. Godkjenning av saksliste og innkalling

Kommentar til innkallingen. Det er ønskelig at styret legger ut regnskap og årsberetning sammen med innkallingen til årsmøtet. Styret tar oppfordringen til etterretning.

Innkalling godkjent

 

2. Godkjennelse av stemmeberettigede

20 fra start, 21 uti møtet stilte. Godkjent

 

3. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Jørn Erik Heimseter, Referent: Monika Nilsen

 

4. Godkjenning av vedtekter

Det ble fremmet forslag om styret kunne innhente nytt varamedlem, uten å gå via årsmøte, dersom det skulle bli behov. Dette ble nedstemt 12 mot 8. Det ble fremmet to forslag til vedtektsendringer fra valgkomiteen.

Endringsforslag 1: Siste setning i § 8.2 : Funksjonstid endres til følgende: «valgkomiteen kommer med sine innstillinger til årsmøtet på de posisjonene i styre som er på valg»

Nytt punkt 4 under §8.3: «Innstille til årsmøtet på valgkomite»

 

Realitetsendring av endringsforslag1:

Endring på §8.2 og 8.3 for å presisere at styret skal innstille på valgkomite. Vedtektene er utydelige på dette i dag. Det er svært uheldig om et organ, i dette tilfelle, valgkomiteen skal innstille på seg selv da dette innebærer å vurdere seg selv ved gjenvalg opp i mot andre kandidater. Valgkomiteen bør fortrinnsvis innstille på alle andre enn seg selv, so for LB sitt vedkommende kun er styret.

Endringsforslag 2:

§9Endres til følgende:

«Valgkomiteen består av valgkomiteens leder pluss medlemmer som alle velges for 1 års valgperiode»

 

Realitetsendring forslag 2:

Presiserer det som har vært praksis uten å være vedtektsfestet. Valgkomiteens medlemmer velges for 1 årige valgperioder.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

5. Årsberetning

Terese tok årsmøtet igjennom årsberetningen. Det ble bedt om at drakten som skal auksjoneres blir godt frontet med info rundt den .

 

6. Informasjon av styrets arbeid til nå og planlagte oppgaver i nærmeste framtid.

Dette går sammen med punkt 5

 

7. Budsjett og økonomi. Behandle styrets årsberetning og regnskap

Vedtak: Forslag til budsjett ble godkjent av årsmøtet

 

8. Behandling av innkomne saker

Sammenfaller med punkt 4

 

9. Valg av styre

Leder: Claus Hatlem. Det kom benkeforslag på Rudi Ellingsen mot Beate Didriksson. Beate ble valgt med 14 stemmer mot 6 på Rudi. Valgt inn som styremedlem for 1 år. John Magnus Steffensen, valgt inn som styremedlem for 2 år. Svein Helge Antonsen valgt inn som varamedlem.

Rune Fjeldsbø valgte å trekke seg som vara, og det ble avstemming på Cathrine Nordnes og Rudi Ellingsen.
Cathrine ble valgt med 12 stemmer mot 9 på Rudi

 

10. Valg av valgkomité

Ny valgkomité: Stig Fjeldsbø, Rudi Ellingsen og Stig Pettersen

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

 

Årsmøtet ble avsluttet med at Jørn Erik Heimseter fikk overrakt en gave som takk for hans innsats igjennom åtte år.
Vi takker han for den enorme innsatsen han har gjort for Liverbirds Bergen

 

Monika Nilsen

Referent