Vedtekter Liverbirds Bergen

 • 1 Navn

Klubbens navn er Liverbirds Bergen, heretter kalt LB.

LB er en politisk og økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett kjønn, alder eller rase. Det stilles kun krav om at man er supporter / tilhenger av Liverpool FC.

 

 • 2 Formål

LB’s formål er å støtte Liverpool FC og bygge opp under interessen for laget i Bergen og omegn. LB skal være et samlingspunkt for lokale supportere, gjennom samlinger på fast møtested/pub og andre arrangement.

 

 • 3 Hjertesak

 LB skal til enhver tid ha en hjertesak bestemt av det til enhver tid sittende styre.

 

 • 4 Medlemskap
 • 4.1 Definisjon av medlem

Som medlem i LB regnes enhver person som har meldt seg inn og betalt medlemskontingent for inneværende sesong, og som per dags dato ikke er suspendert etter lovlig vedtak av LB, jfr. § 9. Utmeldelse må skje aktivt fra den enkeltes side.

 

 • 4.2 Rettigheter som medlem

Medlemmer av LB har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der LB er arrangør. Medlemmer i LB forplikter seg til å følge de regler og lover som til enhver tid følger det enkelte arrangement.

 

 • 4.3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten gjelder per sesong, tilsvarende den engelske ligasesongen. Medlemskapet løper fra den tid kontingenten er betalt og ut inneværende sesong. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Kontingenten kan ikke øke med mer enn 10 % pr år. Det er 3 typer kontingenter i LB: Over 18 år, under 18 år og familiemedlemskap. Personer over 18 år betaler 100 % av fastsatt kontingent. Personer under 18 år betaler 50 %. Familier betaler 200 % av fastsatt kontingent, dette inkluderer da alle medlemmer bor på samme adresse. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse eller eksklusjon medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent.

 

 • 5 Økonomi

Øvrige inntekter til klubben skal komme via tiltak som konkurranser, quiz, turneringer,

grasrotandel og andre arrangementer. Eventuelle overskudd skal komme medlemmene til

gode. Styret har ansvar for at klubben fører regnskap med de midler den forvalter.

.

 • 6 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen 15. juni. Styret innkaller til årsmøte med minimum 14 dagers varsel via mail og internettside. Saker som skal behandles på årsmøte må være meldt inn til styret senest en uke før dette holdes eller satt dato frist. Alle medlemmene har adgang til årsmøte. Alle medlemmer har talerett. Alle medlemmer har en stemme, og stemmegivning må skje ved personlig oppmøte, ikke ved fullmakt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Årsmøte er vedtaksdyktig når minst fem medlemmer og minst halve styret er til stede, og vedtak fattes med alminnelig flertall.

Årsmøtet skal:

 

 1. Godkjenne fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne saksliste.
 4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
 5. Behandle styrets årsberetning og regnskap
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Vedta LB’s budsjett.
 8. Velge styre, jfr. § 8

 

 • 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 25 % av medlemmene, som har vært medlem i minst 3 måneder, krever dette skriftlig. Det innkalles i henhold til bestemmelsene i § 6.

Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

  

 • 8 Styret
 • 8.1 Valg

Styret velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen og bør består av følgende verv:

Leder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Sekretær

Tur ansvarlig

Web og markeds ansvarlig

Arrangement ansvarlig

Varamedlem

Varamedlem

Varamedlem skal stille på alle møter. Dette for å holde seg oppdatert på hva som skjer innad i styret. Ved fulltallig styre har de ikke stemme rett.

 

 • 8.2 Funksjonstid

Styrets medlemmer velges for 2 år, dog slik at kun halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder og nestleder er ikke på valg samme år. De som får flest stemmer blir faste representanter, de andre blir vararepresentanter. Alle varaverv velges for 1 år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteen kommer med sine innstillinger til årsmøtet på de posisjonene i styre som er på valg.

 

 • 8.3 Oppgaver

Styrets oppgaver er å:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til god regnskapsskikk.

Styret er LB’s høyeste myndighet mellom årsmøtene, og alle beslutninger i styret er endelig, frem til eventuell anke er behandlet av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig til enhver tid. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 1. Innstille til årsmøtet på valgkomite.

 

 • 8.4

Valg av valgkomité.

Valg av 2 medlemmer + 1varamedlem.

«Valgkomiteen består av valgkomiteens leder pluss medlemmer som alle velges for 1 årig valgperiode».

 

 • 8.5

Andre verv

Valgkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv nevnt i § 8 Dersom medlemmer fra valgkomiteen blir valgt til verv nevnt i § 8 så må medlemmet fratre valgkomiteen

 

 • 9 Styremøter

Styret skal holde møter når leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller leder sin stemme dobbelt.

Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre

vedkommende er suspendert eller har gyldig fraværsgrunn.

Kun medlemmer av styret har møterett i styremøtene.

Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter.

De innkalte har talerett, men ikke stemmerett

 

 • 10 Sanksjoner          

Ekskludering av et medlem kan bli aktuelt hvis et medlem grovt overtrer LB sine vedtekter og vedtak, handler grovt ukollegialt, mobber eller trakasserer andre medlemmer er uhederlig eller bringer LB sitt gode navn og rykte i vanry. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styret kan suspendere medlemmet inntil årsmøte har behandlet saken. Hvis et flertall av styret eller 1/5 av medlemmene mener at et medlem skal ekskluderes avgjøres dette av årsmøte med 2/3 flertall.  Vedkommende skal gis anledning til å uttale seg før årsmøte sluttbehandler forholdet. Årsmøtets avgjørelse er endelig»

 

 • 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendring kan bare foretas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendring må være kunngjort for medlemmene i innkallingen.

 

 • 12 Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare fattes på to påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom, hvorav det første må være det ordinære årsmøtet. På begge årsmøtene kreves 2/3 flertall for oppløsning. Ved oppløsning av LB skal eventuelle udisponerte midler tilfalle Hillsborough Family Support Group.

 

 • 13 Ikrafttredelse

Vedtektene i dette dokument er godkjent av LB på Årsmøte i Liverbirds Bergen 16.04.23

Møtested: Scruffy Myrphy’s

Klokkeslett 15.30

Antall stemmeberettiget: 21 stk.